Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Margonin na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Margonin tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (tj. Dz.U. z 2016 r. Nr poz. 570).

W terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Urzędu Miasta i Gminy Margonin, oferta jest zamieszczana na okres 7 dni w:

  • Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.margonin.pl (w zakładce "Organizacje pozarządowe NGO - Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji"),
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Margonin www.margonin.pl
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Margonin

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać osobiście w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 27, 64-830 Margonin lub drogą elektroniczną na adres: katarzyna.kupniewska@margonin.pl na właściwym formularzu (skan z podpisem).

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez organizację na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (tj. Dz.U. z 2016 r. Nr poz. 570).w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2016-06-09 09:53
  • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
    ostatnia modyfikacja: 2016-07-06 14:50

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie - „Turystyka i krajoznawstwo”

W dniu 16 lipca 2021 r. Stowarzyszenie „Sołectwo Zbyszewice” z siedzibą w: Zbyszewice 2C, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu Turystyki i krajoznawstwa pn. „Poznajemy Pomorze Zachodnie” - w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie - „Turystyka i krajoznawstwo”

W dniu 2 lipca 2021 r. Stowarzyszenie Margońska Wieś Dziś i Jutro z siedzibą w: Margońska Wieś 14, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu Turystyki i krajoznawstwa pn. „Tajemnicze Świętokrzyskie” - w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i krajoznawstwo, pn.: „Poznajemy stolicę Polski”

W dniu 17 lutego 2020 r. Stowarzyszenie „Sołectwo Zbyszewice” z siedzibą w: Zbyszewice 2C, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu Turystyki i krajoznawstwa pn. „Poznajemy stolicę Polski” - w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Kultury fizycznej i sportu pn. "Żyj sportowo bo to zdrowo”

W dniu 7 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie „Sołectwo Zbyszewice” z siedzibą w: Zbyszewice 2C, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Żyj sportowo bo to zdrowo” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie „Organizacja zajęć rekreacyjno-ruchowych – aktywne spędzanie wolnego czasu”,

W dniu 14 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie „Razem dla Studziec i Adolfowa” z siedzibą w: Adolfowo 23A, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Roztańczone po raz drugi” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie „Organizacja integracyjnej imprezy turystycznej dla dzieci z Gminy Margonin”

W dniu 05 lipca 2016 r. Stowarzyszenie „Nowoczesne Radwanki” z siedzibą w: Radwanki 9/3, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Piknik w AGRODEO” ” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Spotkanie z Mikołajem”

W dniu 15 listopada 2016 r. Stowarzyszenie „Sołectwo Zbyszewice” z siedzibą w: Zbyszewice 2C, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Spotkanie z mikołajem” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Krajoznawstwo i turystyka pn.:"Szlakiem wielkopolskich zamków”

W dniu 8 września 2017 r. Stowarzyszenie „Mieszkańców Lipin i Dębińca” z siedzibą w: Lipiny 40, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Szlakiem wielkopolskich zamków” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Kultura Fizyczna i Sport pn.:"Kurs Samoobrony”

W dniu 25 września 2017 r. Stowarzyszenie „Mieszkańców Lipin i Dębińca” z siedzibą w: Lipiny 40, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Kurs samoobrony”
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Krajoznawstwo i turystyka pn.: ”Poznajemy swój kraj”

W dniu 26 września 2017 r. Stowarzyszenie „Sołectwo Zbyszewice” z siedzibą w: Zbyszewice 2C, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Poznajemy swój kraj”,
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Edukacja, działania na rzecz rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży

W dniu 15 listopada 2017 r. Stowarzyszenie „Sołectwo Zbyszewice” z siedzibą w: Zbyszewice 2C, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "W świątecznym nastroju” - wspólna zabawa środkiem do zdobycia wiedzy, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci młodzieży pn. "Ferie nie muszą być nudne" - organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych

W dniu 23 stycznia 2018 r. Stowarzyszenie „Sołectwo Zbyszewice” z siedzibą w: Zbyszewice 2C, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Ferie nie muszą być nudne” - organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i krajoznawstwo pn. "Krajoznawczo-turystyczna wycieczka do Poznania"

W dniu 31 sierpnia 2018 r. Stowarzyszenie „Sołectwo Zbyszewice” z siedzibą w: Zbyszewice 2C, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu Krajoznawstwa i turystyki pn. ”Krajoznawczo-turystyczna wycieczka do Poznania” - w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie - „Krajoznawstwo i turystyka”, pn. ”My nie chcemy się nudzić – organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych”.

W dniu 09 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie „Sołectwo Zbyszewice” z siedzibą w: Zbyszewice 2C, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu Krajoznawstwa
i turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży pn. ”My nie chcemy się nudzić – organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych” - w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i krajoznawstwo pn. ”Śladami Neptuna – organizacja wycieczki do Trójmiasta”

W dniu 16 sierpnia 2019 r. Stowarzyszenie „Sołectwo Zbyszewice” z siedzibą w: Zbyszewice 2C, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu Krajoznawstwa i turystyki pn. ”Śladami Neptuna – organizacja wycieczki do Trójmiasta” - w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Ochrona i promocja zdrowia, pn.: „Kurs pierwszej pomocy”

W dniu 05 września 2019 r. Stowarzyszenie „Mieszkańców Lipin i Dębińca” z siedzibą w: Lipiny 40, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu Ochrona i promocja zdrowia, pn.: „Kurs pierwszej pomocy” - w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie Turystyka i krajoznawstwo, pn.: „Mazury znane i nieznane”

W dniu 17 września 2019 r. Stowarzyszenie „Margońska Wieś Dziś i Jutro” z siedzibą w: Margońska Wieś, 64-830 Margonin - złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu Turystyka i krajoznawstwo, pn.: „Mazury znane i nieznane” - w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20638
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-02 13:15