Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Wągrowcu oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek zamiejscowy w Pile

W związku z upływem z końcem 2015 roku obecnej kadencji ławników, Rada Miasta i Gminy Margonin wybierać będzie:

 • 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

 • 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile do rozpoznawania spraw cywilnych I instancji powierzonych sądom okręgowym z obszaru właściwości Sądów Rejonowych: w Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia, które wpłyną po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące zgłaszanej osoby – wzór w załączeniu;
 2. oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz, że nie pełni funkcji określonych w art. 159 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych – wzór w załączeniu;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – wzór w załączeniu;
 4. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona – wzór w załączeniu;
 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika – wzór w załączeniu;
 6. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1–5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Odpis lub zaświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Wzór listy w załączeniu.

Rady gmin zasięgają od komendanta Policji informacji o kandydatach na ławników.

Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie terminu, tj. po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miasta i Gminy Margonin, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Formularze, karty zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Margonin www.margonin.pl oraz na stronie internetowej www.bip.margonin.pl.

Wszelkie informacje udzielane są również pod nr tel. 67 35 41 343.

Wyborów ławników Rada Miasta i Gminy Margonin dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
/-/ mgr Janusz Piechocki 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Kupniewska
  data wytworzenia: 2015-06-10
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2015-06-11 07:30
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-10 17:13

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4382
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-06-10 17:34