Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do podejmowania nad nim kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków;

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest burmistrz.

Do zadań burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

- kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy

- realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;

- zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

-wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;

-zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

-współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

- organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Swoje zadania burmistrz wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.

Organem pomocniczym burmiastrza w zarządzaniu kryzysowym jest Miejsko Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Margoninie. Został on powołany przez burmistrza i wykonuje na obszarze gminy zadania związane z oceną występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne, prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowanie propozycji działań. Przedstawia ponadto burmistrzowi wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego. Zespół ten przekazuje także do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami. W skład miejsko gminnego zespołu, którego pracami kieruje burmistrz, wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. W razie potrzeby do pracy w zespole mogą być również zapraszane inne osoby. Na mocy ustawy burmistrz, na obszarze gminy zapewnić ma także realizację takich zadań, jak:

- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;

- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

- stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Miejsko Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowewgo w Margoninie współpracuje przy pomocy Miejsko Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Margoninie.

Podstawa prawna działania:

Miejsko Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Margoninie działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 209 z późn. zm.)
 2. Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie działania Miejsko Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Margoninie.

TELEFONY ALARMOWE

112 – ogólnopolski i europejski numer ratunkowy,

999 – Pogotowie Ratunkowe,

998 – Straż Pożarna,

997 – Policja,

991 – Pogotowie Energetyczne,

992 – Pogotowie Gazowe,

508 094 251 – Straż Miejska w Margoninie.

67 28 35 330 – Miejsko Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Margoninie, telefon czynny w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-06-14 11:09
 • zmodyfikował: Krzysztof Maciejewski
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-14 11:08

Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie działania Miejsko Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Margoninie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Chróścińska
  data wytworzenia: 2017-06-14
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2017-06-14 11:14

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8560
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-06-14 11:14