Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE  

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym – budynek byłej strażnicy, położonej w Margońskiej Wsi, oznaczonej jako działka nr 221 o pow. 0,0163 ha. Lokalizacja dobra. Pełne wyposażenie w media. Dostęp do drogi publicznej o statusie drogi wojewódzkiej przez gminną drogę wewnętrzną. Budynek w bardzo złym stanie technicznym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 25,7 m2. Część budynku położona jest na działce przylegającej Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00025591/0. Dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość zawiera się w terenach usług. Działka jest wolna od obciążeń. 
Cena wywoławcza  – 3521,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden 00/100).  
Termin przetargu –  27 lipca 2020 r. o godz. 900.
Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13.

Warunki przetargu
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto nr 81894500021300010120000060 Banku Spółdzielczego w Chodzieży 0/ Margonin, najpóźniej do dnia 22 lipca 2020 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy dopisać „I przetarg na zbycie działki 221 w Margońskiej Wsi – wadium”.
Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.
Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego. 
2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży – druki oświadczeń do pobrania  na  BIP-ie  przy ogłoszeniu o przetargu. 
3.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 
5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży (pomniejszonej o wpłacone wadium) oraz należnego podatku VAT upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.
6. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.
7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
8.    Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.
9.    Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 15 lub pod nr tel. 067 3541348.


Data ogłoszenia przetargu – 9 czerwca 2020 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2020-06-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-09 14:58

Pliki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
  data wytworzenia: 2020-06-09
 • opublikował: Krzysztof Maciejewski
  data publikacji: 2020-06-09 14:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67317
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-08 11:01