Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE Nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1127/18 (Margonin)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE

Nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1127/18 o pow. 0,5810 ha, położonej w Margoninie pomiędzy ulicą Cmentarną a Strzelecką. Lokalizacja bardzo dobra, dostęp do sieci energetycznej. W odległości ok. 180 m, w ul. Cmentarnej wbudowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Dostęp do drogi publicznej zapewniony będzie przez wydzieloną drogę o funkcji w planie - publicznej drogi dojazdowej. Aktualnie dojazd drogą asfaltową i odcinkiem drogi gruntowej. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1B/00022455/4. Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin. W planie nieruchomość przeznaczona jest na cele produkcyjne, składy i magazyny. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Cena wywoławcza  – 229611 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia dziewięć sześćset jedenaście 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Termin przetargu – 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00.
Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13.

1. Warunki przetargu
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto nr 81894500021300010120000060 Banku Spółdzielczego w Chodzieży 0/ Margonin, najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2019 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłaty należy dopisać „I przetarg na zbycie działki 1127/18 w Margoninie – wadium”.
Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.
Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego.
2.    Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.
3.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
5. Termin uiszczenia ceny sprzedaży (pomniejszonej o wpłacone wadium) oraz należnego podatku VAT upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.
6. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.
7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
8.    Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.
9.    Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 15 lub pod nr tel. 067 3541348.


Data ogłoszenia przetargu – 25 marca 2019 r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
    data wytworzenia: 2019-03-25
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
    data publikacji: 2019-03-25 12:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67324
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-08 11:01