Biuletyn Informacji Publicznej
Archiwalna wersja BIP - Urząd Miasta i Gminy Margonin

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.margonin.pl

Treść strony

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 227

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MARGONIN OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE

Działki gruntu, położonej w Studźcach (obręb Studźce-Adolfowo), oznaczonej nr 227 o pow. 890 m2. Lokalizacja dobra, dostęp do drogi publicznej, sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Działka wchodzi w skład nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu prowadzona jest księga wieczysta pod oznaczeniem PO1B/00025225/4. Brak planu miejscowego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, działka stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza  – 21000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia jedentysięcy 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Termin przetargu – 18 stycznia 2018 r. o godz. 900.
Miejsce przetargu - sala sesyjna Urzędu  Miasta  i Gminy Margonin,  ul. Kościuszki 13.

1.    Warunki przetargów.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub przelewem na konto nr 81894500021300010120000060 Banku Spółdzielczym w Chodzieży 0/ Margonin, najpóźniej do dnia 12 stycznia 2018 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby, która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłat należy dopisać „I przetarg na zbycie działki nr 227 w Studźcach – wadium”.
Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania w imieniu spółki, w przypadku kopii należy potwierdzić jej zgodność z oryginałem.
Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego.
2.    Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest: okazać dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa, złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.
3.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
4.     Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone osobie, która przetargu nie wygrała w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
5.     Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium oraz należnego podatku VAT upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.
6.     Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.
7.     Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
8.     Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.
9.    Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 15 lub pod nr tel. 0673541348.

Data ogłoszenia przetargu – 18 grudnia 2017 r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Krząkała
    data wytworzenia: 2017-12-15
  • opublikował: Krzysztof Maciejewski
    data publikacji: 2017-12-18 08:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67350
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-08 11:01